Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Konkurs je otvoren do 2. novembra 2017. godine. 

Zainteresovani moraju poslati projekat u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu i Srbe u regionu u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24 – 26, 11000 Beograd, poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzete u razmatranje.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u manifestacije: Podrška organizovanju manifestacija, kulturno – umetničkih događaja, izložbenih aktivnosti i priredbi u inostranstvu.

Podnosioci projekata moraju dostaviti:

  • Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
  • Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
  • Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.
  • za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje fotokopije instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave).

Organizacije koje su upisane u Evidenciju organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju. Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, osim potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjno je dostaviti i protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera, kao i pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva, crkvenih i verskih zajednica i pojedinaca.

Realizacija projekata predviđena je u prvoj polovini 2018. godini. Pravo učešća na konkursu imaju organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice u inostranstvu i registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji. Na konkursu ne mogu učestvovati direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava, pojedinci i privredni subjekti. Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 700.000 dinara.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Ceo tekst konkursa možete pročitati ovde.

Izvor: dijaspora.gov.rs

Foto: pixabay.com