Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu. Prijavu i potrebnu dokumentaciju zainteresovani mogu dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu do 30. juna 2017. godine. Konkurs se raspisuje za nastavnike u Nemačkoj, Francuskoj, Grčkoj i Danskoj.

Kandidat koji želi da konkuriše za rad na mestu honorarnog nastavnika mora da ima mesto boravka u zemlji za koju konkuriše, da poseduje osnovno znanje za rad na računaru, da zna jedan strani jezik ili jezik strane države u kojoj se angažuje, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira. Takođe, neophodno je da kandidat ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za izvođenje nastave, i to za: nastavnika razredne nastave; nastavnika srpskog jezika i književnosti; nastavnika stranog jezika i književnosti.

Zainteresovani uz prijavu treba da dostave i CV, dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost svih gore navedenih uslova Konkursa (kopije dokumenata moraju biti overene), kontakt podatke (adresa i mesto boravka, kontakt telefon i adresu elektronske pošte).

Rok da nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvu dostavi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dokumentaciju prijavljenih kandidata je 14. jul 2017. godine. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju, a nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Konačnu odluku o izboru honorarnih nastavnika koji će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu u školskoj 2017/2018. godini, donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ceo tekst konkursa možete pogledati ovde.

Foto: pixabay.com