Birači sa boravištem u inostranstvu mogu da, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije do 2. aprila 2016. podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak (JBS) upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu. Zahtev mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača, opštinu/grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini/gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima. Potom diplomatsko-konzularno predstavništvo dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj/gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji, saopštava Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministrstva spoljnih poslova.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, birač se ne upisuje u izvod iz JBS po mestu prebivališta u zemlji, već se upisuje u izvod JBS po mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u JBS samo za lice koje je već upisano u JBS. U slučaju da osoba sa biračkim pravom nije upisana u JBS za odlučivanje po zahtevu za upis podataka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u JBS. Zahtev za upis u JBS, istovremeo sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništu RS koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj/gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od roditelja.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS podneti opštinskoj/gradskoj upravi po mestu njhovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u JBS. Uvid u JBS može s izvršiti i na zvaničnoj internet stranici Ministarsva državne uprave i lokalne saouprave – www.mduls.gov.rs, unošenjem podatka o jdinstvenom matičnom broju građana.